تا ۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون تومان
بونوس خوش آمدگویی

هدیه ی کانن بت به مناسبت پیوستن شما به این خانواده ی بزرگ

ضمن خوش آمدگویی به تمامی کاربران جدید، کانن بت جهت تجربه هیجان و لذت بازی و نیز آشنایی با بخش ورزشی و کازینویی سایت، آفر ویژه ای را برای شما در نظر گرفته است.

بعد از ثبت نام تا 3 واریز اول می توانید به دلخواه خود از fونوس های ورزشی و یا کازینویی خوش آمدگویی بهره مند شوید

1 / 3

٪۲۵

واریز اول


  حداقل واریز۵۰۰.۰۰۰ تومان


  حداکثر مبلغ بونوس: ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان


2 / 3

٪۵۰

واریز دوم


  حداقل واریز۷۵۰.۰۰۰ تومان


  حداکثر مبلغ بونوس: ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان


3 / 3

٪۱۰۰

واریز سوم


  حداقل واریز ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان


  حداکثر مبلغ بونوس: ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومانقوانین استفاده از بونوس کازینو
 • مهلت استفاده از هر یک از بونوس ها تا ۷۲ ساعت از زمان فعال سازی می باشد
 • دورگردش لازم برای هر یک از بونوس های کازینو ۳۵ دور (مبلغ بونوس ضربدر ۳۵) می باشد
 • سقف برد قابل برداشت بونوس کازینو ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان می باشدقوانین و مقرارات کلی
 • برای دریافت بونوس بعد از شارژ کاربری و قبل از بازی با مبلغ شارژ با پشتیبانی سایت مکاتبه نمایید. درصورت شرطبندی، امکان فعال کردن بونوس وجود نخواهد داشت.
 • این بونوس تنها برای کاربران جدید و فقط برای یک کاربری قابل ارایه می باشد لذا در صورتی که مشخص شود بیش از یک حساب کاربری دارید، این بونوس به شما تعلق نخواهد گرفت.
 • مهلت دریافت این بونوس ها تنها یک ماه بعد از تاریخ ثبت نام می باشد.
 • این بونوس ها فقط برای واریز اول تا سوم کاربران جدید ارایه شده است و به واریزهایی که پس از آن انجام شده باشد تعلق نمی گیرد.
 • برای برداشت مبلغ بونوس می بایست با انجام دور گردش لازم، مبلغ بونوس را آزاد کنید.
 • در صورت انتخاب بونوس ورزشی، دریافت بونوس کازینو ممکن نمی باشد، عکس این مورد نیز صادق است. (برای مثال در صورتی که روی واریز اول بونوس ورزشی دریافت کنید برای همان واریز، دیگر بونوس کازینو به شما تعلق نخواهد گرفت اما برای واریز دوم می توانید بونوس کازینو را دریافت کنید)
 • در صورت ثبت درخواست برداشت قبل از به اتمام رسیدن دور گردش لازم، بونوس کنسل خواهد شد.
 • این آفر تابع قوانین جامع بونوس ها می باشد.
 • در صورت کنسل کردن بونوس در هر زمانی از طرف کاربر، کل بونوس و بردهای حاصل از آن باطل خواهد شد.
 • این بونوس تنها برای یک کاربر یک آی پی و یک خانواده قابل دریافت است.
 • کانن بت در هر زمانی حق کنسل کردن یا تغییر شرایط این پاداش را در اختیار دارد.
1 / 3

٪۲۵

واریز اول


  حداقل واریز۵۰۰.۰۰۰ تومان


  حداکثر مبلغ بونوس: ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان


  دورگردش: ۴ دور


2 / 3

٪۵۰

واریز دوم


  حداقل واریز۷۵۰.۰۰۰ تومان


  حداکثر مبلغ بونوس: ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان


  دورگردش: ۴ دور


3 / 3

٪۱۰۰

واریز سوم


  حداقل واریز ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان


  حداکثر مبلغ بونوس: ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان


  دورگردش: ۵ دور


قوانین استفاده از بونوس ورزشی
 • حداقل ضریب شرط ورزشی تکی و میکس (برای هر انتخاب) 2 می باشد.
 • حداکثر ضریب برگه شرط ۱۰۰ می باشد.
 • تکرار شرط و همچنین ثبت چندین شرط تنها روی یک رویداد ورزشی مجاز نمی باشد.
 • دورگردش به این صورت محاسبه می شود: (مبلغ واریز + مبلغ بونوس) ضربدر ۴ یا ۵ می باشد.
 • مهلت استفاده از هر یک از بونوس ها تا ۲۴ ساعت از زمان فعال سازی می باشد.
قوانین و مقرارات کلی
 • برای دریافت بونوس بعد از شارژ کاربری و قبل از بازی با مبلغ شارژ با پشتیبانی سایت مکاتبه نمایید. درصورت شرطبندی، امکان فعال کردن بونوس وجود نخواهد داشت.
 • این بونوس تنها برای کاربران جدید و فقط برای یک کاربری قابل ارایه می باشد لذا در صورتی که مشخص شود بیش از یک حساب کاربری دارید، این بونوس به شما تعلق نخواهد گرفت.
 • مهلت دریافت این بونوس ها تنها یک ماه بعد از تاریخ ثبت نام می باشد.
 • این بونوس ها فقط برای واریز اول تا سوم کاربران جدید ارایه شده است و به واریزهایی که پس از آن انجام شده باشد تعلق نمی گیرد.
 • برای برداشت مبلغ بونوس می بایست با انجام دور گردش لازم، مبلغ بونوس را آزاد کنید.
 • در صورت انتخاب بونوس ورزشی، دریافت بونوس کازینو ممکن نمی باشد، عکس این مورد نیز صادق است. (برای مثال در صورتی که روی واریز اول بونوس ورزشی دریافت کنید برای همان واریز، دیگر بونوس کازینو به شما تعلق نخواهد گرفت اما برای واریز دوم می توانید بونوس کازینو را دریافت کنید)
 • در صورت ثبت درخواست برداشت قبل از به اتمام رسیدن دور گردش لازم، بونوس کنسل خواهد شد.
 • این آفر تابع قوانین جامع بونوس ها می باشد.
 • در صورت کنسل کردن بونوس در هر زمانی از طرف کاربر، کل بونوس و بردهای حاصل از آن باطل خواهد شد.
 • این بونوس تنها برای یک کاربر یک آی پی و یک خانواده قابل دریافت است.
 • کانن بت در هر زمانی حق کنسل کردن یا تغییر شرایط این پاداش را در اختیار دارد.